top of page

"VİRÜS YOK" Meydan Okuması


Türkçe Çevirisi :


Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, sonunda onların (sözde) bilimsel yöntemlerini teste tabi tutmak için virolojiye bir tartışma ortamı oluşturma konusunda bazı parlak insanlarla çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Dr. Tom Cowan'ın fikrinden yola çıkan ve Dr. Mark Bailey ve Dr. Kevin Corbett tarafından titizlikle hazırlanmış “Virüs Yok” Meydan Okuması, virolojiyle orta noktada buluşabilmek amacıyla tasarlanmıştır.

Virolojinin bize, kendi yöntemlerini kullanarak, çalışacakları bilinmeyen farklı örneklerle aynı sonuçları bağımsız olarak yeniden üretebileceklerini ve çoğaltabileceklerini göstermesini istiyoruz.

Aşağıda bağlantısı verilen belgede meydan okumanın tüm ayrıntılarını açıklıyorum ve fakat bu tartışmayı kesin ve kesin olarak çözmek için bir ilk adımı sunuyoruz. Viroloji camiasının (ve onları destekleyenlerin) bu meydan okumayı (Dr. Cowan'ın zaten mali desteğini aldığı) kabul edip etmeyeceğini göreceğiz.

Ancak virologlar gerçekten bilimle ilgileniyorlarsa ve en başından beri yapılması gereken uygun kontrol deneylerini yapıyorlarsa, bunu kabul etmemeleri için kesinlikle hiçbir neden yoktur.

* * *Belgenin Türkçe Çevirisi :


VİRÜS TARTIŞMASININ ÇÖZÜMLENMESİ


Virüsün Tanımı :

"Yalnızca duyarlı bir konak hücrede çoğalabilen, bir protein kılıfı içine alınmış nükleik asitten (RNA veya DNA) oluşan küçük bir parazit." (1)


(1) Harvey Lodish ve diğerleri, Molecular Cell Biology, 4. Baskı, Freeman & Co, New York, NY, 2000'den "Virüs"ün Tanımı: https://doi.org/10.1016/S1470-8175(01)00023-6Dünyamızın gidişatını değiştiren "Corona" krizinin patlak vermesinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. Bu krizin temel ilkesi, ölümcül ve yeni bir "virüs" olan SARS-CoV-2'nin dünya çapında yayıldığı ve insanlığın geniş kesimlerini olumsuz etkilediğidir.

Bu tezin merkezinde, DNA veya RNA gibi protein kaplı genetik materyal parçalarının kopyalanması olarak tanımlanan virüslerin, gerçek dünyada farklı varlıklar olarak var olduğu ve patojen (hastalık oluşturucu) olarak hareket etme yeteneğine sahip olduğu kabulü yatmaktadır. Yani protein kabuğu ve genetik çekirdeğe sahip sözde partikülün canlı doku ve hücrelere bulaştığı, bu canlı dokuların içinde çoğaldığı, çıkarken dokulara zarar verdiği ve bu süreçte vücudunda hastalık ve bazen de ölüme neden olduğuna inanılmaktadır.

Konak - Hastalık nedenselliğinin sözde viral teorisi.

İddia edilen virüs parçacıklarının daha sonra diğer konakçılara bulaşabileceği ve onlarda da hastalığa neden olabileceği söylenir.


Bir asır boyu deney ve çalışmadan ve bu "virüslere karşı savaş" için harcanan haddi hesabı olmayan milyarlarca dolardan sonra, bu teoriyi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi diye kendimize sormalıyız.

Birkaç on yıldır, birçok doktor ve bilim insanı, yaygın olarak kabul edilen virüs anlayışının yanlış temel bilgilere dayandığını savunuyor.

Temel olarak, "virüsleri" bağımsız, dışsal, patojenik varlıklar olarak görmek yerine, bu doktorlar ve bilim insanları onların stresli ve/veya ölü ve ölmekte olan dokuların sıradan ve kaçınılmaz parçalanma parçacıkları olduklarını öne sürdüler. Bu nedenle patojen değildirler, diğer canlılar için zararlı değildirler ve kendinizi veya başkalarını onlardan korumak için harekete geçmek için hiçbir bilimsel veya rasyonel sebep yoktur. "Virüsler" hakkındaki yanılgılar, büyük ölçüde, bu tür parçacıkların var olduğuna ve yukarıda açıklanan şekillerde patolojik davrandığına dair kanıt olarak hizmet eden deneylerin doğasından kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

Özünde, virolojideki yayınlar, bilimsel yöntemin esasını oluşturan kontrollü ve yanlışlanabilir hipotezlere dayalı deneylerden ziyade, büyük ölçüde tanımsal niteliktedir.


Patojenik virüs teorisinin sorunlu olduğuna dair belki de en önemli kanıt, yayınlanmış hiçbir bilimsel makalenin virüs tanımını karşılayan parçacıkların doğrudan hasta bir insan veya hayvanın dokularından veya vücut sıvılarından izole edildiğini ve temizlendiğini gösterememiş olmasıdır.

Genel kabul görmüş "izolasyon" tanımını kullanarak, yani bir şeyi diğer şeylerden ayırarak, bunun viroloji tarihinde hiç yapılmadığı konusunda genel bir fikir birliği vardır.


Saflaştırma ile başarılı bir şekilde izole edilen parçacıkların çoğalabildiği, bulaşıcı ve hastalık yapıcı olduğu gösterilmemiştir, bu nedenle virüs olarak adlandırılamazlar.

Ayrıca, "genomlar" ve hayvan deneyleri yoluyla elde edilerek virüs için öne sürülen kanıtlar, yetersiz kontrollere sahip yöntemlerden oluşmaktadır.


Virüs teorisinin gerçek olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki deneylerin başarıyla tamamlanması gerekir:

 1. Hasta bir canlının dokularından veya sıvılarından virüs özelliklerine sahip benzersiz bir parçacık saflaştırılmalıdır. Kullanılacak saflaştırma yöntemi virologların takdirindedir, ancak morfolojik olarak özdeş varsayılan virüs parçacıklarının başarılı bir şekilde saflaştırılmasını doğrulamak için elektron mikrografları sağlanmalıdır;

 2. saflaştırılmış partikül, protein bileşenleri ve gen dizisi için biyokimyasal olarak karakterize edilmelidir;

 3. Proteinlerin aynı genetik diziler tarafından kodlandığı gösterilmelidir;

 4. Yalnızca saflaştırılmış olan virüs parçacıklarının, geçerli kontroller kullanılarak, doğal bir maruz kalma yolu yoluyla deneklerde aynı hastalığa neden olduğu gösterilmelidir;

 5. parçacıklar daha sonra 4. adımdaki yolla başarılı bir şekilde yeniden izole edilmeli (saflaştırma yoluyla) ve 1. adımda bulunan parçacıklarla tam olarak aynı özelliklere sahip oldukları gösterilmelidir.


Ancak, virologların, muhtemelen bugüne kadarki tüm girişimlerinin başarısız olması nedeniyle yukarıda özetlenen adımları atamayacaklarının farkındayız. Hasta bir insan veya hayvanın dokularında böyle bir analize izin vermeye yetecek miktarda "virüs" dedikleri şeyin bulunamayacağında ısrar ederek artık bu deneyden kaçınıyorlar.

Bu yüzden virologlarla orta noktada buluşmaya karar verdik.

İlk olarak, mevcut kullanımdaki yöntemlerin teste tabi tutulmasını öneriyoruz.

Virologlar, hastalığa neden olduğunu iddia ettikleri bu benzersiz sözde parçacıkların etkilerini birçok hücre kültüründe gördüklerini iddia ettikleri için dokularımızda, hücrelerimizde ve vücut sıvılarımızda var olduğunu iddia ediyorlar. Bu süreç, virüsün “izolasyonu” dedikleri şeydir.


Ayrıca elektron mikroskobu yardımıyla hücre kültürlerinin sonuçlarında bu eşsiz parçacıkları görebildiklerini iddia ediyorlar. Son olarak, patojenik virüsün her "türünün", ya doğrudan hastanın vücut sıvılarından ya da bir hücre kültürünün sonuçlarından dizilenebilen kendi benzersiz

genomuna sahip olduğunu iddia ederler.

Şimdi viroloji camiasından bu iddiaların geçerli, bilimsel ve tekrarlanabilir olduğunu kanıtlamasını talep ediyoruz.

Gereksiz sözlü atışmalara girmek yerine, bu iddiaların geçerli olup olmadığını, şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık, kesin, bilimsel deneyler yaparak bu tartışmayı sonlandıralım.


Patojenik insan virüsü gibi bir varlığın var olup olmadığını belirlemek için ilk adım olarak aşağıdaki deneyi öneriyoruz...1.ADIM

Dünya çapında 5 viroloji laboratuvarı bu deneye katılacak ve hiçbiri diğer katılan laboratuvarların kimliğini bilmeyecek. Tüm adımları denetlemek için bir monitör (veri ölçüm ve kayıt cihazı) tahsis edilecektir.


5 laboratuvarın her biri, aşağıdakilerden biri olan 4 kategorideki kişiden (yani her biri 20 numune) beş nazofaringeal numune alacaktır:


1) şu anda tıbbi bir teşhis konmamış veya bu nedenle tedavi görmeyen;

2) akciğer kanseri teşhisi konmuş;

3) influenza A tanısı konmuş olanlar (kabul edilen kılavuzlara göre); ya da

4) "COVID-19" teşhisi konmuş (bir PCR "testi" veya eşdeğer bir test ile).


 • Her deneğin teşhisi (veya "teşhis olmaması") bağımsız olarak doğrulanacak ve patoloji raporları çalışma raporunda sunulacaktır.

 • Laboratuvarlar, alacakları 20 numune türüne karşı kör (bilinmez) olacaktır.

 • Her laboratuvar daha sonra söz konusu virüsleri (influenza A veya SARS-CoV-2) örneklerden "izole etmeye" veya patojenik virüslerin bulunmadığını belirlemeye çalışacaktır.

 • Her laboratuvar, varsa sitopatik etkiyi (CPE) belgeleyen fotoğrafları görüntüleyecek ve kültürleme sürecinin her adımını ve kontrollerin veya "suni enfeksiyonlar"ın tüm ayrıntıları dahil olmak üzere kullanılan malzemeleri açık bir şekilde açıklayacaktır.

 • Daha sonra her laboratuvar, varsa "izole" virüsün bağımsız olarak incelenmiş elektron mikrograflarını ve ayrıca virüsün bulunmadığını gösteren görüntüleri (muhtemelen sağlıklı kişilerde ve akciğer kanserli kişilerde) sunacaktır.

 • Elektron mikroskobu da analiz edilen numunelerin doğasına karşı kör olacaktır. Tüm prosedürler dikkatlice belgelenecek ve izlenecektir.


2. ADIM

 • Numunelerin TÜMÜ daha sonra genomik dizileme için gönderilecek ve çalışmayı yürütenler bir kez daha numunelerinin türüne karşı kör kalacaktır.

 • 5 laboratuvarın COVID-19 teşhisi konmuş bir hastanın aynı örneğinden materyal alması durumunda, her laboratuvarın iddia edilen SARS-CoV-2 genomunun BİREBİR AYNI sekanslarını (dizilimlerini) bildirmesi beklenir. Öte yandan, bu genom başka hiçbir örnekte bulunmamalıdır.


(Not: Bu ifade, önerilen deneylerin kısa bir özetidir - elbette, tamamen ayrıntılı bir protokolün, laboratuvarlar ve imza sahipleri tarafından geliştirilip üzerinde anlaşmaya varılması gerekir.)


Eğer virologlar yukarıdaki çalışmadan tatmin edici bir sonuç alamazlarsa, "virüslerin" tespiti ile ilgili iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkacaktır.

Bu iddialar nedeniyle uygulamaya konulan tüm önlemler derhal durdurulmalıdır.


Bu ilk çalışmada başarılı olurlarsa, virüslerin varlığını kanıtlamak için gerekli saflaştırma deneylerine devam etmelerini teşvik edeceğiz.


SARS-CoV-2 gibi iddia edilen virüslerin izolasyonu ve varlığı konusuna açıklık getirmek herkesin çıkarınadır.

Bu, morfolojik ve biyokimyasal olarak virüs benzeri parçacıkların canlı hücrelere girişinin bulaşıcı ve hastalığa neden olan özdeş parçacıkların ortaya çıkmasına neden olmak için hem gerekli hem de yeterli olduğunun kanıtlanmasını gerektirir.


Bu girişimle ilgili desteğinizi ve geri bildiriminizi bekliyoruz.İmzalar,Kaynaklar :


İlişkili :

343 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments